Стаття 490. Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю

1. Громадський контроль за дотриманням законодавства про працюздійснюють професійні спілки та їх об’єднання.

2. Члени виборних органів профспілок та об’єднань профспілок мають право:

1) безперешкодного доступу та огляду виробничих, службових та інших приміщень, де працюють члени відповідних профспілок;

2) вимагати та одержувати від роботодавця, іншої посадової особи накази (розпорядження), відомості про виплату зарплати, інші документи, пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання норм трудового законодавства та соціально-економічних прав працівників – членів відповідних профспілок;

3) перевіряти правильність відрахувань із заробітної плати працівників – членів відповідних профспілок;

4) контролювати стан безпеки та охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов Стаття 490. Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, а у разі загрози життю або здоров’ю працівників вносити органам державного нагляду і контролю пропозиції щодо вжиття заходів, у порядку визначеному законом, спрямованих на припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах, інших структурних підрозділах юридичної особи в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників;

5) вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду.

3. Професійні спілки, їх об’єднання також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а Стаття 490. Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про безпеку та гігієну праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, державним органам управління й нагляду подання з питань безпеки та гігієни праці та одержувати від них аргументовану відповідь.

4. Професійні спілки, їх об’єднання зобов’язані об’єктивно і кваліфіковано здійснювати роботу з контролю за додержанням законодавства про працю, надавати безоплатну правову допомогу працівникам, здійснювати пропаганду правових знань у засобах масової інформації.


documentasqmysn.html
documentasqngcv.html
documentasqnnnd.html
documentasqnuxl.html
documentasqocht.html
Документ Стаття 490. Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю