На 31.03. 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Поточні біологічні активи
Векселя одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Інша поточна На 31.03. 2013 р. дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і На 31.03. 2013 р. забезпечення Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
БалансЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)


documentasqpurp.html
documentasqqcbx.html
documentasqqjmf.html
documentasqqqwn.html
documentasqqygv.html
Документ На 31.03. 2013 р.